برای صدور فاکتور رسمی مراحل زیر را طی کنید:

الف) انتخاب کالا از روی وبسایت

ب) ارسال کد دقیق کالای مورد نظر به شماره واتساپ شرکت

پ) دریافت پیش فاکتور

ج) ارسال تاییدیه پیش فاکتور به همراه مشخصات رسمی شرکت ( نام شرکت ، شناسه ملی ، شماره ثبت ، کد اقتصادی ، شماره تلفن ثبتی ، آدرس ثبتی ، کد پستی ثبتی )

د) ارسال فیش واریزی یا هماهنگی جهت پرداخت در محل

ه) دریافت کالای مورد نظر به همراه فاکتور رسمی معتبر

شماره تماس:

02191303377

02166974261

02166972305

شماره واتساپ:

۰۹۱۰۸۴۶۳۰۰۴