تعاریف کلی ابزار دقیق
کولیس دیجیتال اینسایز ۳۰ سانت مدل ۳۰۰-۱۱۰۸
کولیس چیست؟ با انواع آن آشنا بشویم
میکرومتر اینسایز 2-1 اینچ خارج سنج مدل 2-3203
میکرومتر چیست؟ با انواع آن آشنا بشویم
تراز دیجیتال اینسایز مدل 360-2175
کاربرد و انواع شیب سنج و زاویه سنج ها
ساعت اندیکاتور ، ساعت اندیکاتور دیجیتال ، ساعت اندیکاتور عقربه ای ، ساعت شیطونکی
ساعت اندازه گیری چیست؟ با انواع و کاربرد ساعت های اندازه گیری آشنا بشویم
پرگار داخل سنج اینسایز 320 میلی متر مدل 300-7261
پرگار صنعتی چیست؟ کاربرد پرگار صنعتی چیست؟ با انواع پرگار صنعتی آشنا شویم